STAFF

Coaches

Vorobyov Ilya Petrovich Vorobyov Ilya Petrovich

Vorobyov Ilya Petrovich

Head coach

Gusmanov Ravil Gusmanov Ravil

Gusmanov Ravil

Head coach assistant

Club sponsors