STAFF

Coaches

Vorobyov Ilya Petrovich Vorobyov Ilya Petrovich

Vorobyov Ilya Petrovich

Head coach

Club sponsors