STAFF

Coaches

Vorobyov Ilya Petrovich Vorobyov Ilya Petrovich

Vorobyov Ilya Petrovich

Head coach

Pelino Michael Pelino Michael

Pelino Michael

Head coach assistant

Club sponsors